ألا يـا الله قـربنــي مــن اللـي ..
إلـى مـن غـاب جـرحنـــي هيامـــه..
Translation: 
Dear god bring me closer to the one .. Who haunts me when he’s gone..